Home Nieuwsbrieven Organisatie Kalender Uitslagen/foto's Vraag & Aanbod Weer Links
Bestuur
Lidmaatschap
Ledenlijst
Klassenvoorschriften
Meetbrief/Certificaat
Hoe werkt Rating 
Jaarprijsregelement
Wedstrijdreglement
Wedstrijdvaren
 
De klassenvoorschriften vastgesteld door het Watersportverbond

Geldende wedstrijddocumenten en formulierten Klassenvoorschriften 2018 (met bijlagen)
Formulier voor zeilwijziging(en)
Meetbrieven
Dispensatielijst

In de Klassenvoorschriften is aangegeven dat de schepen moeten voldoen aan de Criteria van het Stamboek van de Stichting Ronde en Platbodemjachten. (SSRP). De laatste criteria zijn hier > > te vinden, meer informatie over inschrijving, donatie etc. vind je op de site van SSRP > >

Meetbrieven of Certificaten
Voor het zeilen in wedstrijden is een meetbrief vereist. Schepen kunnen een meetbrief van het Watersportverbond ontvangen als zij voldoen aan de Klassenvoorschriften. Op aanvraag worden door een deskundige van het Watersportverbond metingen verricht aan schip en tuigage, waarop de uitgifte van een meetbrief met bijbehorende Tijd Vermenigvuldiging Factor kan volgen. De TVF is voor ieder rond- of platbodemjacht verschillend maar maakt het mogelijk wedstrijd te zeilen met vergelijkbare resultaten. Het systeem wordt ook wel handicap, rating of tijdcorrectiefactor genoemd.
Een overzicht van de TVF/Rating lijst is hier > > te vinden. De individuele meetbrieven per schip worden getoond door op het zeilnummer te klikken.

Wegen
Voor bepaalde categorien schepen is een weging verplicht, de weegvoorschriften maken deel uit van de nieuwe klassenvoorschriften. Kijk in hoofdstuk 10 van de Klassenvoorschriften..

Wedstrijdregelement
Voor wedstrijden geldt het boekje Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) met een courante geldigheidsdatum, de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), meestal aangevuld met een beperkt aantal regels die aangepast zijn aan de lokale situatie van de wedstrijd. Deze aanvullingen zijn meestal opgenomen als deel van het "Wedstrijdprogramma" of "Sailing Instructions".
Kijk voor meer gegevens over het wedstrijdreglement onder "Wedstrijdreglement" > >

Het varen van een wedstrijd vraagt om enige ervaring, in het artikel onder "Wedstrijdvaren" > > worden een aantal waardevolle tips en suggesties gegeven die daarbij helpen.

Concept dd 27 januari 2012

Procedure Wijziging Klassenvoorschriften

 1. Begripsbepalingen
  De Klassenvoorschriften staan onder regie en autoriteit van het Watersportverbond, zij zijn ook de uitgever en beheerder.
  De Klassenorganisatie kan verzoeken wijzigingen in de Klassenvoorschriften aan te brengen door ze in te dienen bij het Watersportverbond.
  De Technische Vergadering wordt gehouden onder auspiciën van en in naam van het Watersportverbond. Zij is bedoeld om voorgestelde wijzigingen al dan niet te accorderen door de meetbriefhouders.
  Het Watersportverbond kan Klassencontroleurs machtigen om de Technische Vergadering in hun plaats voor te zitten.
 2. Voortraject wijziging Klassenvoorschriften
  • De procedure wordt uitgevoerd door het bestuur van de Klassenorganisatie, dwz communicatie met meetbriefhouders, ter beschikking stellen vergaderlocatie, notuleren etc.
  • Iedere meetbriefhouder kan het bestuur verzoeken om wijzigingen aan te brengen in de Klassenvoorschriften.
  • De Technisch Commissaris verzamelt de wijzigingen en werkt ze uit zodat ze inpasbaar worden in de bestaande KV
  • De voorgestelde en uitgewerkte wijzigingen worden aan alle meetbriefhouders bekend gemaakt.
  • Er wordt een “overlegvergadering” belegd waarvoor alle meetbriefhouders minimaal een maand tevoren een uitnodiging krijgen, met daarbij documentatie over de voorgestelde wijzigingen.
   Op die vergadering wordt toelichting gegeven op de voorgestelde wijzigingen door de Technisch Commissaris uit het bestuur.
   Tijdens die vergadering kunnen de meetbriefhouders verzoeken aanpassingen te maken in de voorgestelde wijzigingen die, wanneer er consensus in de vergadering bestaat aangebracht worden.
   De mogelijkheid bestaat voor de daar aanwezige meetbriefhouders om tijdens die vergadering te vragen bepaalde controversiële wijzigingen in een door hun aan te stellen groep te onderzoeken.
   Een andere mogelijkheid is dat de vergadering vraagt om voorgestelde wijzigingen significant aan te passen.
   Voor beide mogelijkheden geldt dat een tweede overlegvergadering belegd zal worden.
  • Als alternatief voor de “overlegvergadering” kan gekozen worden om de discussie via e-mail te voeren.
 3. De Technische Vergadering
 4. Als er geen overlegvergadering meer nodig is wordt binnen een maand (of maximaal 2 maanden als dat praktisch is ivm vakanties etc.) een uitnodiging gestuurd voor het houden van de Technische Vergadering die ook weer vergezeld gaat van de voorgestelde wijzigingen (waarover dus in principe een consensus bestaat)

  De vergadering wordt in twee delen gevoerd:
  1. Een afrondend vooroverleg waarbij de eindtekst van de wijzigingen nog een keer wordt doorlopen. Hierop kunnen door de vergadering nog kleine aanpassingen (stijl, of verduidelijkingen, of andere niet wezenlijke) aangebracht worden. Als de vergadering in consensus besluit dat bepaalde wijzigingen toch niet acceptabel zijn worden ze geschrapt.
  2. De Officiële Technische Vergadering voorgezeten door de Technisch Commissaris en die genotuleerd wordt voor het Watersportverbond. Hier worden de wijzigingen één voor één in stemming gebracht , met notatie van het aantal voor en tegenstemmers. Een voorstel is aangenomen als tweederde van de vergadering voor is.
 5. Afhandeling
  De besluiten worden door de Technisch Commissaris verwerkt en opgenomen in de Klassenvoorschriften. Dit voorstel nieuwe klassenvoorschriften wordt ter goedkeuring gestuurd naar het watersportverbond.
  Het bestuur publiceert de notulen op de website, en zodra het watersportverbond haar fiat geeft ook de nieuwe Klassenvoorschriften.

 

© 2011 Rond- en Platbodem Klassenorganisatie
www.000webhost.com